Dohodnite si nezáväzné stretnutie

Napíšte nám

  * povinné polia

  Ako uchováme vaše osobné údaje? Prečítajte si, ako pracujeme s Vašimi osobnými údajmi.

  Tento formulár zbiera vaše meno a emailovú adresu, aby sme ich mohli pridať do nášho skvelého newslettra. Chceme aby ste vedeli ako prví o našich novinkách.

  Alebo zavolajte

  František Beke
  František Beke
  Sales Manager
  Zaujal vás tento projekt alebo potrebujete poradiť?
  Mám
  záujem

  GDPR

  Udeľujem súhlas spoločnosti Discovery Residence s. r. o., IČO: 51 059 631, so sídlom Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 122449/B (ďalej len „Spoločnosť„), so spracovaním osobných údajov podľa podmienok uvedených nižšie. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu registračného formulára na internetovej stránke Spoločnosti www.discovery-residence.sk (ďalej len „Portál„).

  Rozsah spracúvaných osobných údajov:

  meno, priezvisko, telefonický kontakt, emailový kontakt (ďalej len „Osobné údaje„).

  Právny základ spracúvania osobných údajov:

  Právnym základom na spracovanie Osobných údajov je tento súhlas.

  Účel spracúvania osobných údajov:

  Na základe tohto súhlasu je Spoločnosť oprávnená spracovávať Osobné údaje za účelom využívania služieb Spoločnosti pri výkone činnosti: predaj a prenájom nehnuteľností.

  Prístup k osobným údajom:

  K Osobným údajom nebude mať bez môjho dodatočného súhlasu či zákonnej povinnosti prístup tretia osoba odlišná od Spoločnosti, ibaže sa jedná o subjekt, ktorý má sídlo v rámci a Európskej únie a ktorý spolupracuje so Spoločnosťou v súvislosti s jej činnosťou pri predaji a prenájme nehnuteľností, tzn.:

  • spoločnosť Tatra banka, a. s. (IČO: 00 686 930), VÚB, a. s. (IČO: 31 320 155), Slovenská sporiteľňa, a. s. (IČO: 00 151 653), REINS GROUP s. r. o. (IČO: 45 397 988);
  • advokát/advokátska kancelária, realitná kancelária spolupracujúca so Spoločnosťou v súvislosti s predajom či prenájmom nehnuteľností;
  • iné subjekty, spolupracujúce so Spoločnosťou v súvislosti s jej činnosťou pri predaji a prenájme nehnuteľností, ktoré poskytujú vhodné záruky a ktorých forma spracúvania osobných údajov spĺňa požiadavky podľa platných právnych predpisov spôsobom zaisťujúcim primeranú ochranu mojich práv.

  Spôsob spracúvania osobných údajov:

  Osobné údaje budú spracúvané:

  • v písomnej podobe,
  • automatizovane – prostredníctvom počítačov a počítačových programov.

  Doba spracovania osobných údajov:

  Tento súhlas udeľujem na dobu neurčitú, najdlhšie však do doby odvolania tohto súhlasu a po dobu nevyhnutne nutnú po jeho odvolaní, ktoré som oprávnený urobiť kedykoľvek. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania Osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré Spoločnosť vykonáva na základe iného právneho základu, ako je tento súhlas (tzn. predovšetkým ak je spracovanie Osobných údajov nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

  Práva dotknutej osoby:

  Ako dotknutá osoba mám predovšetkým právo na:

  a) Právo na prístup k údajom

  Mám právo vedieť, či Spoločnosť alebo tretia osoba spracúva Osobné údaje. Pokiaľ tieto sú spracúvané, môžem od Spoločnosti požiadať o prístup k údajom. Na základe žiadosti Spoločnosť vydá potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov Spoločnosťou.

  b) Právo na opravu

  Mám právo na to, aby Osobné údaje, ktoré Spoločnosť alebo tretia osoba spracúva, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžem požiadať Spoločnosť o opravu alebo doplnenie.

  c) Právo na vymazanie

  Za určitých okolností mám právo, aby moje Osobné údaje boli vymazané. O vymazanie Osobných údajov môžem požiadať kedykoľvek. Spoločnosť Osobné údaje vymaže, ak

  • už Osobné údaje nepotrebuje pre účel, na ktorý boli poskytnuté;
  • odvolám svoj súhlas;
  • namietam voči spracúvaniu Osobných údajov;
  • Spoločnosť spracúva Osobné údaje nezákonne;
  • Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
  • ak som dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním Osobných údajov cez internet

  d) Právo na obmedzenie spracúvania

  Môžem Spoločnosť požiadať, aby obmedzila spracúvanie Osobných údajov. Pokiaľ žiadosti Spoločnosť vyhovie, Osobné údaje bude iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebude. K obmedzeniu spracúvania Osobných údajov dôjde, ak

  • Spoločnosti oznámim, že Osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým Spoločnosť neoverí ich správnosť;
  • Spoločnosť spracúva Osobné údaje nezákonne, avšak nesúhlasím s ich vymazaním a na miesto toho žiadam, aby spracúvanie Osobných údajov Spoločnosť len obmedzila;
  • Osobné údaje už Spoločnosť nepotrebuje, ale potrebujem ich ja na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
  • namietam voči spracúvaniu Osobných údajov, a to až kým Spoločnosť neoverí, či jej oprávnené záujmy prevažujú nad mojimi dôvodmi.

  e) Právo na prenosnosť údajov

  Mám právo žiadať, aby mi Spoločnosť poskytla Osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá mi umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež môžem Spoločnosť požiadať, aby Osobné údaje preniesla vybranej spoločnosti. Mojej žiadosti Spoločnosť vyhovie v prípade, že jej boli poskytnuté Osobné údaje priamo mnou a na ich spracúvanie som dal súhlas.

  f) Právo namietať

  Mám právo namietať, že Spoločnosť spracúva Osobné údaje. Ak Osobné údaje Spoločnosť spracúva na účely priameho marketingu, môžem namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky Osobné údaje Spoločnosť vymaže. Ak Osobné údaje Spoločnosť spracúva v nasledovných prípadoch:

  • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
  • z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti,
  • vytvárania zákazníckeho profilu,
  • môžem namietať ich spracúvanie, ak mám na to osobné dôvody.

  Svoje práva môžem uplatniť zaslaním žiadosti/oznámenia prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: gdpr@discovery-residence.sk

  Ako dotknutá osoba prehlasujem, že som si vedomý, že všetky Osobné údaje sú presné, pravdivé a poskytované dobrovoľne.

  Späť na hlavnú stránku